ICT en Recht

Geschillen

Partijen die dreigen in conflictsituatie te geraken of al verwikkeld zijn in een conflict, kunnen op verschillende manieren tot een oplossing komen.
Naast de gang naar de overheidsrechter zijn er diverse alternatieven die vallen onder de paraplu alternatieve geschillenbeslechting. Hiervoor worden verschillende namen gehanteerd zoals "Alternative Dispute Resolution" of “Anders Dan Rechter” kortweg ADR. ADR bestaat in de vormen Bindend Advies, Mediation of Arbitrage. Soms kan ook een gezamenlijk deskundigenbericht uitkomst bieden. ADR heeft verschillende voordelen boven de gang naar de overheidsrechter. Veelal kan ADR tegen lagere kosten, vindt de beoordeling door vaktechnici plaats in plaats van door juristen en is de ADR procedure vertrouwelijk in tegenstelling tot de openbaarheid van de rechter.

Men kan hierbij denken aan situaties zoals:

Vincent Kroon is werkzaam op het raakvlak van ICT en Recht en werkt aan ondersteuning bij de beslechting van ICT geschillen middels de vormen "Bindend advies" en "Deskundigenberichten". Deskundigenberichten maakt hij zowel voor partijen als in opdracht van rechtbanken.
Hij is geregistreerd bij het landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen LRGD en is lid van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde nformaticadeskundigen NVBI. Op basis van de gedragsregels is hij gehouden om een onafhankelijk advies uit te brengen.

Deskundigenbericht

Een deskundigenbericht is een rapport van een deskundige dat een gemotiveerd antwoord geeft op de vragen van partijen. Na de vaststelling van de feitelijke situatie, volgt de analyse van de oorzaak van het geschil, waarna aan de hand van algemene feiten de vragen gemotiveerd worden beantwoord. Een deskundigenbericht kan worden opgesteld in opdracht van één partij, een partijdeskundigenbericht. Wordt het gemaakt in opdracht van beide partijen in een geschil dan spreekt men van een gezamenlijk deskundigenbericht. In het geval de rechter een deskundige benoemt spreekt men over een deskundigenbericht.

Bindend advies

Bij een bindend advies wordt aan de bindend adviseur gevraagd een bindend advies uit te brengen aan partijen. Partijen hebben zich vooraf contractueel gebonden om, zoals de naam al zegt, zich te verbinden het advies op te volgen. De bindend adviseur is een ICT-specialist met juridische kennis; voldoende kennis om de problematiek scherp te krijgen en eenduidig te formuleren op zodanige wijze dat partijen het advies ook kunnen opvolgen. De procedure kost aanzienlijk minder tijd en geld dan een gerechtelijke procedure terwijl deze bovendien buiten de openbaarheid van een rechtsgang wordt gevoerd. Aangezien partijen contractueel zijn overeen gekomen het bindend advies op te volgen, kan het bindend advies (indien nodig) worden omgezet in een executoriale titel. Aangezien deze procedure veelal wordt toegepast in gevallen waarbij de verstandhouding tussen de partijen betrekkelijk ongeschonden is, is dit laatste veelal niet nodig.